به سوی نور

زن، با یک دستش گهواره و با دست دیگرش جهان را تکان میدهد

به سوی نور

زن، با یک دستش گهواره و با دست دیگرش جهان را تکان میدهد

به سوی نور
آخرین نظرات
بیایید کسی را به خاطر بیان عقاید مثبتش،شعار زده نخوانیم و دیگری را به خاطر نگفتن همین عقاید مثبت، بی اعتقاد ندانیم...